HP GK -Historical Monuments,Towns,Princely States

0
4029

Place/Monument/Inscription

Founder

District

Tank Sanghbhana Bijai Chand Bilaspur
Rang Mahal Bijai Chand Bilaspur
Hundur Fort Kalyan Chand Bilaspur
Chhatipur Fort Sansar Chand Bilaspur
Jagat Khana Swarghat Hira Chand Bilaspur
Maukot Fort Saleem Shah Sur Kangra
Nagarkot Fort Susharma Chandra Kangra
Targarh Fort Jagat Singh Kangra
Shahpur Fort Bhaktmal Kangra
Nadda Mahal Umed Singh Chamba
Chamba Rang Mahal Umed Singh Chamba
Loh Tikri Stone Inscription Jasata Verman Chamba
Dibrokothi and Saichu Nala Inscription Lalita Verman Chamba
Kamla Garh Fort Suraj Sen Mandi
Rani ka Kot Fort Sewant Sen Mandi
Damdama Mahal Suraj Sen Mandi
Sarakhpur Fort Sidh Sen Mandi
Rawingarh Fort Veer Prakash Sirmour
Nahan Fort Karam Prakash Sirmour
Ranital Bagh Shamsher Singh Sirmour
Jatak Fort Ranzor Singh Sirmour
Sheesh Mahal and Moti Mahal Fateh Chand Sirmour
SolahSinghi Fort Una

HP GK – Important Ancient Towns in Himachal Pradesh

Town

Old Name

Founder

Bilaspur Biaspur Deep Chand
Bharmour Brahampur Meru Varman
Chamba Sahil Verman
Dalhousie Lord Dalhousie
Hamirpur Hamir Chand
Alampur Alam Chand
Sujanpur Abhay Chand
Baijnath Kirgram
Kangra Trigarta/Nagarkot Susharma Chandra
Nurpur Dhameri
Kalpa Chini
Kullu Kulluta Bihangmanipal
Mandi Ajbar Sen
Sundernagar Baned Garur Sen
Jubbal Deorha Rana Tegh Chand
Rampur Raja Ram Singh
Sarahan Shonitpur
Shimla Simla Major Kennedy
Nahan Karam Prakash
Nalagarh Hundoor
Una Jaswandoon

HP GK – Important Princely States in Himachal Pradesh

State/Dominion

Founder

Present District

Capital

Last Ruler

Kehlur Bir Chand Chandel Bilaspur Naina Devi Anand Chand
Chamba Meru Varman Chamba Brahmpur Lakshman Singh
Datarpur Datar Chand Kangra Mian Devi Singh
Guler Hari Chand Kangra Haripur Bhup Singh
Nurpur Jetpal Kangra Pathankot Bir Singh
Sibba Sibram Chand Kangra Shyam Singh
Trigarta Susharma Chand Kangra Nagarkot Dhruv Dev Chandra
Kullu Bihangmani pal Kullu Naggar Ajit Singh
Mandi Bahu Sen Mandi Mandi Joginder Sen
Suket Bir Sen Mandi Baned Lakshman Sen
Bhajji Charu Raja Shimla Sunni Ram Chand
Bushahar Pradyuman Shimla Kamru Padam Singh
Dhami Gobind Pal Shimla Halog Dalip Singh
Jubbal Karan Chand Shimla Sonpur Bhagat Singh
Theog Jai Chand Shimla Krishan Chand
Jaswan Purab Chand Una Rajpura Umed Singh
Nalagarh(Hoondor) Ajay Chand Solan Nalagarh Surinder Singh
Sirmour Raja Rasalu Sirmour Nahan Rajinder Prakash
Keonthal Giri Sen Shimla Junga Hatendar Singh

Leave a Reply